Algemene voorwaarden Bespaar Maatschappij Hengelo (OV):

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Bespaar Maatschappij
 2. Bespaar Maatschappij: Bespaar Maatschappij, statutair gevestigd aan de Welbergweg 29, 7556 PE te Hengelo, onder KvK nummer 71299165
 3. Opdrachtgever: de organisatie met wie Bespaar Maatschappij een overeenkomst is aangegaan
 4. Partijen: Bespaar Maatschappij en Opdrachtgever samen
 5. Diensten: de diensten zoals omschreven op de website van Bespaar Maatschappij
 6. Website: de website van Bespaar Maatschappij: bespaarmaatschappij.nl

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van diensten of producten door Bespaar Maatschappij.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Een aanbod of offerte van Bespaar Maatschappij is vrijblijvend en één maand geldig.
 4. Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Bespaar Maatschappij zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 5. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bespaar Maatschappij komt tot stand op het moment dat het aanbod van Bespaar Maatschappij wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Bespaar Maatschappij aanvangen.

ARTIKEL 3: AANVAARDING

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Bespaar Maatschappij zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van Opdrachtgever verbindt Bespaar Maatschappij slechts, nadat Opdrachtgever deze schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 4: TARIEVEN

 1. Alle geoffreerde en vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij dit nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Bespaar Maatschappij minimaal 30 dagen van tevoren bekend gemaakt aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 5: GEVOLGEN NIET TIJDIG BETALEN

 1. Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever is Bespaar Maatschappij gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen, vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bespaar Maatschappij.
 3. De incassokosten worden bepaald aan de hand van Het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Bespaar Maatschappij zijn verplichtingen opschorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Bespaar Maatschappij op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerker aan uitvoering van de overeenkomst door Bespaar Maatschappij, dan is hij nog steeds verplicht het afgesproken tarief aan Bespaar Maatschappij te betalen.

ARTIKEL 5 OPSCHORTINGSRECHT

 1. Tenzij Opdrachtgever een consument is, doet Opdrachtgever afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

ARTIKEL 6 VERREKENING

 1. Tenzij Opdrachtgever een consument is, doet Opdrachtgever afstand van het recht om een schuld aan Bespaar Maatschappij te verrekenen met een vordering op Bespaar Maatschappij.

ARTIKEL 7 GARANTIE

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Bespaar Maatschappij enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

ARTIKEL 8 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Bespaar Maatschappij voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Bespaar Maatschappij voert de overeenkomst uit conform toepasselijke wet- en regelgeving en zelfregulering. Onder de toepasselijke wet- en regelgeving vallen onder meer:
  • De Wet Oneerlijke Handelspraktijken
  • Burgerlijk Wetboek inzake Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte – de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Branche specifieke wetgeving, zoals:
   • de Gaswet en Electriciteitswet 1998 inzake energieverkoop
   • de zienswijze Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie van de Autoriteit Consument en Markt
   • de Wet op Het Financieel Toezicht bij advisering omtrent financiële producten
 3. Onder zelfregulering vallen onder meer:
  • De Reclamecode Fieldmarketing
  • Branche specifieke regulering zoals: De Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 van Energie Nederland
 4. Bespaar Maatschappij heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Bespaar Maatschappij tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Bespaar Maatschappij tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 9 INFORMATIEVERSTREKKING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Bespaar Maatschappij
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Bespaar Maatschappij de betreffende bescheiden.
 4. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Bespaar Maatschappij redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen Bespaar Maatschappij en Opdrachtgever worden aangegaan voor de schriftelijk overeengekomen periode.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever Bespaar Maatschappij schriftelijk in gebreke stellen.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van door of namens elkaar gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en alle aan de overeenkomst gelieerde informatie.

Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:

 1. partijen verplicht zijn tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
 2. de informatie algemeen bekend wordt;
 3. partijen optreden voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • a. Die al openbaar was voordat partijen deze informatie vernamen of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van de schending van geheimhoudingsplicht van partijen;
 • b. Die door partijen openbaar gemaakt worden op grond van een wettelijke plicht.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten op het Product en de documenten die in het kader van deze overeenkomst aan Opdrachtgever worden verstrekt, berusten uitsluitend bij Bespaar Maatschappij dan wel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.

De door Bespaar Maatschappij geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door Opdrachtgever zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

De bepalingen uit dit artikel blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Bespaar Maatschappij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bespaar Maatschappij geleverde diensten.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

 1. Beantwoord een verleende dienst niet aan hetgeen Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient Opdrachtgever Bespaar Maatschappij daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 dagen na constatering van de klacht, op de hoogte te stellen.
 2. Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Bespaar Maatschappij in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Bespaar Maatschappij gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan is overeenkomen.

ARTIKEL 15 INGEBREKESTELLING

 1. Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bespaar Maatschappij.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat en ingebrekestelling Bespaar Maatschappij ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Bespaar Maatschappij is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Bespaar Maatschappij.
 2. De aansprakelijkheid van Bespaar Maatschappij is beperkt tot de bedragen die door Bespaar Maatschappij in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht en door Opdrachtgever zijn voldaan.
 3. Bespaar Maatschappij is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Bespaar Maatschappij voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 4. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt Bespaar Maatschappij aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande artikelen geldende schadevergoeding.
 5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Bespaar Maatschappij geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. Bespaar Maatschappij zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bespaar Maatschappij zal zich inspannen voor een juiste informatieverstrekking naar deze derden, om de naleving van zowel verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtgever als de naleving van wet- en regelgeving zo goed mogelijk te faciliteren.
 8. Bespaar Maatschappij is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien zij onder verantwoordelijkheid van Bespaar Maatschappij werken.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Bespaar Maatschappij ter zake van alle aanspraken van derden die uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Bespaar Maatschappij. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Bespaar Maatschappij in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 10. Elk recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van Bespaar Maatschappij vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 17: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van iedere maand.
 2. Opzegging dient schriftelijk (via mail) te worden gedaan.
 3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen, ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Bespaar Maatschappij, computerstoring of – uitval, internetstoring of –uitval, is Bespaar Maatschappij gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Bespaar Maatschappij zal hierover melding doen aan Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
 4. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 6. Bespaar Maatschappij behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 18 OVERMACHT

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bespaar Maatschappij in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van Opdrachtgever niet aan Bespaar Maatschappij kan worden toegerekend in een van de wil van Bespaar Maatschappij onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bespaar Maatschappij kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Bespaar Maatschappij 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bespaar Maatschappij er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Bespaar Maatschappij is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 19 OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS

 1. Bespaar Maatschappij verwerkt persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever. Bespaar Maatschappij zorgt ervoor, dat iedere verwerking in dit kader plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving die hieraan gerelateerd is.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Bespaar Maatschappij, staat vermeld in de privacyverklaring op de website www.1op1advies.nl

ARTIKEL 20 WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

ARTIKEL 21 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Bespaar Maatschappij is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.

ARTIKEL 22 OVERGANG VAN RECHTEN

Rechten van Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Bespaar Maatschappij.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 23 GEVOLGEN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bespaar Maatschappij bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

ARTIKEL 23: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bespaar Maatschappij zetelt.
 3. Indien Bespaar Maatschappij op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.